Olympics

ประกาศผลสอบสอวน

posted on 22 Sep 2009 19:48 by jutapat in Olympics
 
 
 
 
 ขอแสดงความยินดีกัน นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลันที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขา คอมพิวเตอร์ของศุนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ค่าย 1  
  1. เด็กชาย กษิดิศ เอี่ยมทอง ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  2. นาย ณัฐพัฒน์ มาลีหวล ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  3. นาย ธนโชติ นาสวาสดิ์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  4. นาย ธีร์ธวัช แก้ววิจิตร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  5. นาย ศิรวัฒน์ บุญผาย ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  6. นาย ศิริวัฒน์ วังหอม ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  7. นาย เศรษฐา บุตรประเสริฐ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

ติวสอวน ครับ

posted on 21 Jun 2009 21:06 by jutapat in Olympics

วันที่ 18 มิถุนายน 2552 : ผมได้เริ่มจัดติวนักเรียนที่สนใจเข้าสอบเพื่อเป็นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีนักเรียนส่วนหนึ่งให้ความสนใจ และเข้าร่วมติวเป็นจำนวนมากครับ

ทั้งนี้จะมีการเรียนการสอนไปจนถึงช่วงสอบข้อเขียนราวๆเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

 

 

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยหากนักเรียนผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาศักยภาพ จากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และพัฒนาความรู้จนถึงขั้นหาผู้ที่มีความ
สามารถ เป็นตัวแทนค่ายไปแข่งขันในลำดับต่อๆไป

 
 
 
ขอบคุณ น้องเฟรม สำหรับภาพถ่ายนะครับ